Skip to content

Συνέντευξη στα Αγγλικά – Παραδείγματα – Απαντήσεις

Σε αυτό το άρθρο, οι experts μας, θα δώσουν ορισμένες συμβουλές για το πώς να διεξάγετε μια επιτυχημένη συνέντευξη στα αγγλικά. Μπορείτε επίσης να δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις στα Αγγλικά και το πως να τις απαντήσετε, αλλά και παραδείγματα απαντήσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Εάν θέλετε να είστε 100% έτοιμοι, με υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε κάθε έναν από εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Συνέντευξη στα Αγγλικά

Οι πιο συχνές ερωτήσεις

 1. Tell me about yourself
 2. What are your strengths and weaknesses
 3. Why do you want this job
 4. Why should we hire you
 5. Tell me about a challenging situation you faced at work and how you handled it
 6. Where do you see yourself in five years
 7. What is your greatest achievement
 8. Tell me about a time when you worked in a team
 9. How do you handle stress or pressure
 10. Do you have any questions for us
 11. What is your salary expectation
 12. Tell me about a time when you failed and how you handled it
 13. What do you know about our company
 14. How do you handle constructive criticism
 15. Why are you leaving your current job (if applicable)

Πως θα απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις

συνεντευξη στα αγγλικα

Πείτε μου για τον εαυτό σας: Αυτή η ερώτηση συνήθως χρησιμοποιείται ως παρουσίαση του εαυτού σας. Σας δίνει την δυνατότητα να δείξετε περισσότερα για το βιογραφικό σας, την εμπειρία σας και τα ενδιαφέροντά σας. Προσπαθείστε να επικεντρωθείτε σε όσα γνωρίζετε καλύτερα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά σας και οι αδυναμίες σας: Αυτή η ερώτηση αξιολογεί την αυτογνωσία σας. Επικεντρωθείτε σε σχετικά πλεονεκτήματα για τη θέση εργασίας και συζητήστε πώς εργάζεστε για τη βελτίωση των αδυναμιών σας.

Γιατί θέλετε αυτήν τη θέση εργασίας: Εξηγήστε γιατί ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση και πώς οι δεξιότητές σας και οι στόχοι σας ταιριάζουν με το αποστολή της εταιρείας.

Γιατί πρέπει να σας προσλάβουμε: Επισημάνετε τα μοναδικά σας προσόντα και το τι σας διακρίνει από τους άλλους υποψηφίους.

Πολλές φορές βολεύει η χρήση παραδειγμάτων. Εάν π.χ. είστε πολύ καλός/καλή στην εξυπηρέτιση πελατών, χρησιμοποιήστε ένα παράδειγμα ενός δύσκολου πελάτη, τον οποίο καταφέρατε να τον εξυπηρετίσετε:

Πείτε μου για μια προκλητική κατάσταση που αντιμετωπίσατε στην εργασία και πώς τη διαχειριστήκατε: Αυτό αξιολογεί τις δεξιότητές σας στην επίλυση προβλημάτων και τη διαχείριση συγκρούσεων.

Πού βλέπετε τον εαυτό σας σε πέντε χρόνια: Δείξτε φιλοδοξία και πώς σχεδιάζετε να αναπτυχθείτε μέσα στην εταιρεία.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά σας: Συζητήστε ένα επαγγελματικό επίτευγμα που δείχνει τις δεξιότητές και τις ικανότητές σας.

Πείτε μου για μια φορά που εργαστήκατε σε ομάδα: Επισημάνετε τις δεξιότητές σας στη συνεργασία και την εργασία σε ομάδα.

Πώς διαχειρίζεστε το άγχος ή την πίεση: Εξηγήστε τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για να αντιμετωπίσετε το άγχος και πώς παραμένετε εστιασμένοι και παραγωγικοί υπό πίεση.

Έχετε ερωτήσεις για εμάς: Έχετε πάντα μερικές σκεπτικές ερωτήσεις για τον συνεντευκτή σχετικά με την εταιρεία, την ομάδα ή τη θέση εργασίας. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον σας.

Ποια είναι η προσδοκία σας για τον μισθό: Να είστε προετοιμασμένοι να συζητήσετε τις προσδοκίες σας για τον μισθό, αλλά σκεφτείτε να κάνετε έρευνα πριν για να παράσχετε ένα λογικό εύρος.

Πείτε μου για μια φορά που αποτύχατε και πώς την διαχειριστήκατε: Επιδείξτε τη δυνατότητά σας να μαθαίνετε από τα λάθη και να αναπτύσσεστε επαγγελματικά.

Τι γνωρίζετε για την εταιρεία μας: Δείξτε την έρευνά σας αναφέροντας την ιστορία, τον σκοπό και τις πρόσφατες εξελίξεις της εταιρείας.

Πώς αντιμετωπίζετε την εποικοδομητική κριτική: Δείξτε την ανοιχτότητά σας στην ανατροφοδότηση και την δέσμευσή σας για αυτο-βελτίωση.

Γιατί αποχωρείτε από την τρέχουσα εργασία σας (εάν είναι εφαρμοστό): Να είστε ειλικρινείς, αλλά επικεντρωθείτε στο τι αναζητάτε σε μια νέα θέση, αντί να επικεντρώνεστε στις αρνητικές πτυχές της τρέχουσας σας εργασίας.

Αυτές είναι μερικές από τις συνήθεις ερωτήσεις που μπορείτε να αντιμετωπίσετε σε μια συνέντευξη εργασίας. Είναι σημαντικό να προετοιμαστείτε για αυτές τις ερωτήσεις και να έχετε συγκεκριμένα παραδείγματα από την εμπειρία σας έτοιμα για να επιδείξετε τις προσόντα και την καταλληλότητά σας για τη θέση. Επιπλέον, να είστε έτοιμοι για ερωτήσεις σχετικές με τη συμπεριφορά που αξιολογούν την παρελθοντική σας απόδοση και συμπεριφορά.

Παραδείγματα απαντήσεων

Tell me about yourself

Of course. I graduated from the Athens University of Economics and Business (AUEB) with a degree in Economics, which provided me with a strong foundation in financial analysis and market dynamics. Following my studies, I had the privilege of working as a Banking Analyst at Alpha Bank. During my time there, I honed my analytical skills, gained a deep understanding of financial markets, and contributed to various projects that improved the bank’s portfolio performance. Outside of work, I’m passionate about staying up-to-date with economic trends and enjoy reading financial news and journals. I’m also a team player and have experience collaborating with cross-functional teams to achieve common goals. My academic background and professional experience have equipped me with the knowledge and skills required for this role.

What are your strengths and weaknesses

(Strengths): One of my key strengths is my analytical ability. My background in economics and my experience as a banking analyst have allowed me to develop a keen eye for detail and the ability to make data-driven decisions. Additionally, I’m a strong communicator, which has proven to be valuable in presenting complex financial information to both colleagues and clients. Lastly, I am highly organized and efficient in managing my time and tasks.

(Weaknesses): “While I consider myself well-rounded, I have identified that I can be overly critical of my work at times, striving for perfection. While this ensures high-quality outputs, it occasionally causes me to spend more time on tasks than necessary. I’ve been working on finding the right balance between thoroughness and efficiency, and I’ve improved in this aspect over time by setting clear priorities.

Why do you want this job

I’m particularly excited about this job opportunity because it aligns perfectly with my academic background and professional experience. My time as a banking analyst at Alpha Bank has equipped me with valuable skills in financial analysis and risk assessment, and I see this role as a natural progression where I can apply and further develop these skills. Moreover, I’m impressed by your company’s commitment to innovation and excellence in the financial industry, and I’m eager to contribute to your team’s success.

Why should we hire you

You should consider hiring me because I bring a unique combination of academic knowledge and practical experience in economics and banking. My track record as a banking analyst at Alpha Bank demonstrates my ability to analyze financial data, identify opportunities, and make informed decisions. I also possess strong communication skills, which enable me to work effectively with colleagues and clients, translating complex financial concepts into understandable insights. I’m a quick learner and thrive in fast-paced environments, which I believe would be an asset to your team. Additionally, my passion for continuous learning and staying updated with industry trends aligns well with your company’s values.

Tell me about a challenging situation you faced at work and how you handled it:

One of the most challenging situations I encountered during my time at Alpha Bank was when we faced a sudden economic downturn, impacting the bank’s investment portfolio. It required a quick response and strategic decision-making. I was responsible for analyzing the potential risks associated with our investments and developing a mitigation plan.

To address the challenge, I gathered a cross-functional team of experts from various departments, including risk management and investment analysis. We conducted an in-depth review of our portfolio, identified underperforming assets, and proposed a diversified strategy to minimize the impact of the downturn. It was crucial to maintain open communication with stakeholders and provide them with regular updates on our progress.

Ultimately, our efforts led to a more resilient portfolio that recovered faster than expected, minimizing losses. This experience reinforced my problem-solving skills and the importance of collaborative teamwork in overcoming challenges.

Tell me about a time when you worked in a team

During my tenure at Alpha Bank, I was involved in a cross-functional team tasked with launching a new financial product. It was a complex project that required close collaboration between the marketing, sales, and financial analysis departments.

My role was to provide financial insights and feasibility assessments for the product. I worked closely with colleagues from various backgrounds, each with their own expertise. To ensure effective teamwork, we established clear communication channels, set milestones, and held regular status meetings.

By leveraging our diverse skills and expertise, we successfully launched the product ahead of schedule, exceeding our sales targets for the first year. This experience taught me the importance of effective teamwork, adaptability, and the value of combining different perspectives to achieve common goals.

How do you handle stress or pressure

I have developed several strategies for handling stress and pressure effectively. First and foremost, I prioritize tasks and set realistic goals to manage my workload efficiently. I also maintain open communication with my team, especially during high-pressure situations, to ensure everyone is on the same page and can offer support if needed.

Additionally, I find that taking short breaks to clear my mind and refocus can be beneficial. I practice time management techniques, such as the Pomodoro Technique, to maintain productivity while reducing stress. Lastly, I believe in maintaining a healthy work-life balance by engaging in activities outside of work that help me relax and recharge, such as regular exercise and spending time with family and friends.

Συμβουλές

Interview in English

Προετοιμασία είναι το Κλειδί: Πριν από τη συνέντευξη, πρέπει να ετοιμαστείτε καλά. Κατανοήστε τη φύση της συνέντευξης και το θέμα που θα συζητηθεί. Κάντε έρευνα για το πρόσωπο που θα συναντήσετε και την εταιρεία ή το πρόγραμμα που εκπροσωπούν.

Εξασκηθείτε στην Αγγλική Προφορά: Εάν η προφορά σας δεν είναι η ισχυρότερη πλευρά σας, αξίζει να εξασκηθείτε πριν από τη συνέντευξη. Ακούστε αγγλόφωνους ομιλητές και προσπαθήστε να μιμηθείτε την προφορά τους.

Στοχεύστε σε Καθαρή Και Σαφή Επικοινωνία: Όταν μιλάτε στα αγγλικά, προσπαθήστε να είστε σαφείς και κατανοητοί. Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα και αποφύγετε τις υπερβολικές πολύπλοκες φράσεις.

Κρατήστε Ανοιχτό Μυαλό: Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ακούστε προσεκτικά τον συνομιλητή σας και απαντήστε με ενδιαφέρον. Μην φοβηθείτε να ρωτήσετε για διευκρινίσεις εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι.

Πρακτική και Πείρα: Όσο περισσότερο ασκηθείτε στη συνομιλία στα αγγλικά, τόσο περισσότερα θα βελτιώνετε τις δεξιότητές σας. Συμμετέχετε σε αγγλόφωνες συζητήσεις και συνομιλίες για να εξασκηθείτε.

Σημειώστε τα Σημαντικά Σημεία: Καταγράψτε σημαντικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Αυτό θα σας βοηθήσει να έχετε μια καλή αντίληψη του τι συζητήθηκε αργότερα.

Αυτοπεποίθηση: Το σημαντικότερο είναι να έχετε αυτοπεποίθηση. Πιστέψτε στις ικανότητές σας και προσπαθήστε να απολαμβάνετε τη συνέντευξη.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών

Interview in English

Η συνέντευξη κατά τη διάρκεια των σπουδών είναι μια ευκαιρία να μοιραστείτε την πρόοδό σας, τις επιτυχίες σας και τις επαγγελματικές σας στόχες με πιθανούς εργοδότες, επιβλέποντες εργασίας ή καθηγητές. Εδώ είναι μερικά σημεία που μπορείτε να συμπεριλάβετε στη συνέντευξή σας κατά τη διάρκεια των σπουδών:

 1. Σκοποί και Στόχοι: Πείτε στον συνομιλητή σας γιατί επιλέξατε να σπουδάσετε αυτό το πρόγραμμα και ποιους σκοπούς και στόχους έχετε για την εκπαίδευσή σας.
 2. Ακαδημαϊκή Απόδοση: Αναφέρετε τα επιτεύγματα και την ακαδημαϊκή σας απόδοση, όπως βαθμούς, βραβεία, ή εξαιρετικά εργαστηριακά έργα.
 3. Εργασία και Εμπειρία: Εάν έχετε εργασιακή εμπειρία ή πρακτική, μοιραστείτε τη σχετική πληροφορία και τον ρόλο σας.
 4. Συμμετοχή σε Ενδιαφέροντα: Αναφέρετε τη συμμετοχή σας σε σχολικές ομάδες, εθελοντικές εργασίες, εκδηλώσεις ή άλλες δραστηριότητες που δείχνουν το ενδιαφέρον και την αφοσίωσή σας.
 5. Επαγγελματικοί Στόχοι: Μιλήστε για τους επαγγελματικούς στόχους που έχετε και πώς οι σπουδές σας συμβάλλουν στην επίτευξή τους.
 6. Δεξιότητες: Επισημάνετε τις δεξιότητες που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, όπως γλωσσικές, τεχνικές, ή διοικητικές δεξιότητες.
 7. Συνεργασία και Ομαδική Εργασία: Αναφέρετε παραδείγματα συνεργασίας με συμφοιτητές και τη συνεισφορά σας σε ομαδικά έργα.
 8. Σημαντικές Εργασίες και Ερευνητικά Έργα: Εάν έχετε συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα ή έχετε διεξάγει σημαντικές μελέτες, τα αναφέρετε και περιγράφετε τη σημασία τους.
 9. Εξελίξεις και Μέλλον: Εάν έχετε σχέδια για μετεκπαίδευση, προχωρημένες σπουδές ή άλλες εξελίξεις, μοιραστείτε τα με τον συνομιλητή σας.
 10. Προσωπική Καθοδήγηση: Εάν έχετε έναν αγαπημένο καθηγητή ή σύμβουλο που σας επηρέασε, αναφέρετέ τον και εξηγήστε πώς σας έχει καθοδηγήσει.

Είναι σημαντικό να προετοιμαστείτε καλά για μια συνέντευξη κατά τη διάρκεια των σπουδών, να δείξετε ενθουσιασμό για την εκπαίδευσή σας και την επαγγελματική σας ανάπτυξη, και να είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε ερωτήσεις σχετικές με τον τρόπο που οι σπουδές σας συνδέονται με τους στόχους σας.

Interview is a part of your life

Interview in English

Στην πραγματικότητα, οι συνεντεύξεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής πολλών ανθρώπων, ιδίως στο πλαίσιο των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών τους προσπαθειών. Είτε αναζητάτε μια θέση εργασίας, είτε επιδιώκετε την εισαγωγή σε μια πανεπιστημιακή σχολή, είτε διεξάγετε έρευνα, οι συνεντεύξεις διαδραματίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στην αξιολόγηση των προσόντων, των δεξιοτήτων και του κατά πόσον είστε συμβατοί. Η δυνατότητα να περάσετε επιτυχώς από μια συνέντευξη μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην επαγγελματική και προσωπική σας ανάπτυξη. Επομένως, είναι απαραίτητο να προετοιμάζεστε, να ασκείστε και να προσεγγίζετε τις συνεντεύξεις με αυτοπεποίθηση και επαγγελματισμό.

Οι υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες καριέρας
Υπηρεσίες καριέρας
Υπηρεσίες καριέρας
Υπηρεσίες καριέρας
Υπηρεσίες καριέρας

Συνέντευξη για δουλειά – Το βιογραφικό σου

Αν θέλεις να βρεις δουλειά χωρίς να ξοδέψεις ούτε ένα ευρώ, μπες και φτιάξε ένα δωρεάν βιογραφικό.

Εάν θέλετε δείτε ένα παράδειγμα από βιογραφικό για ναυτιλιακή εταιρεία.

Εάν θέλετε δείτε ένα παράδειγμα από βιογραφικό σούπερ μάρκετ.

Για να είστε πάντα ενημερωμένοι, μπορείτε να μάθετε και ποιοι είναι οι καλύτεροι μισθοί στην Ελλάδα.

Προκειμένου να τελειοποιήσετε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζετε τις δεξιότητες σας, σας προτείνουμε να διαβάσετε το άρθρο μας για τις δεξιότητες στο βιογραφικό.

Ο οδηγός για συνέντευξη για δουλειά θα σας βοηθήσει για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας που ενδιαφέρεστε.

Δείτε τον οδηγό μας για συνέντευξη για μεταπτυχιακό.

Ψάχνετε ένα κενό βιογραφικό σημείωμα pdf?

Συνεντευξη στα Αγγλικα

Interview in English

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν καλά την προετοιμασία τους. Δεν γίνονται όλοι οι οικονομολόγοι Keynes μόνο με την απόκτηση ενός πτυχίου οικονομικών. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν τον εαυτό τους, να κατανοούν τις δυνατότητές τους και να είναι προετοιμασμένοι για ερωτήσεις που μπορεί να τους ρωτήσουν. Οι συνεντεύξεις μπορούν να είναι μια μερική πρόκληση, αλλά με τη σωστή προετοιμασία και αυτοπεποίθηση, μπορείτε να τις κάνετε καλά. Ακόμα και αν υπάρχουν μερικές δύσκολες ερωτήσεις, μπορείτε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση με επιτυχία, δείχνοντας ότι κατέχετε τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις. Ο στόχος είναι να πείτε ό,τι γνωρίζετε καλά και να παρουσιάσετε τον εαυτό σας όσο το δυνατόν καλύτερα.

Συνοψίζοντας, η δυνατότητα να διεξάγετε μια συνέντευξη στα αγγλικά είναι μια πολύτιμη δεξιότητα που μπορεί να ανοίξει νέες ευκαιρίες στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή σας ζωή. Με προετοιμασία, πρακτική και αυτοπεποίθηση, μπορείτε να αντιμετωπίσετε με επιτυχία τις συναντήσεις σας στα αγγλικά και να ενισχύσετε τις δεξιότητές σας στη γλώσσα αυτή.

and | well | i’m | the | was